Boublokke van Die Voortrekkers

Die Bybel is ons grondslag.’n Voortrekker glo in die Drie-Enige God en dien Hom.

Ons naam, Die Voortrekkers, definieer ons. Daarin lê eeue-oue kulturele kapitaal, Afrikaneridentiteit en tradisies opgesluit. Ons is trots op wie ons is en daarom neem Die Voortrekkers ook mede-verantwoordelikheid om ons taal, Afrikaans Afrikanerkultuur en ons geskiedenis met trots te bevorder.

Die Voortrekkers is ’n gesellige familiehuis met baie kamers. In die huis word vriende vinnig soos familie. Die Voortrekkers bied ’n behoortruimte waar oupa en ouma, pa en ma saam met hulle kinders in ’n gebalanseerde kultuuromgewing saam kuier, saam dien en saam kultuur met avontuur in die natuur geniet.

Voortrekkerwerk is spanwerk. By Die Voortrekkers leer jeuglede om deur middel van spanleierskap en saamwerk gemeenskaplike doelwitte te bereik. Deur spanwerk word jeuglede se karakter as ABC-mense gevorm.

Die kombinasie en balans tussen kultuur, avontuur en natuur is Die Voortrekkers se geheime resep vir jeugontwikkeling. Die eerste letters van die woorde spel KAN. Voortrekkers is nie Voortrekkers as een van die KAN-boustene ontbreek nie. Waar dit in balans gebring word, KAN ons ’n verskil maak aan ’n kind se lewe. In Die Voortrekkers ontdek elke kind hulle KAN.

Die Voortrekkers bied jaarliks tydens skoolvakansies veertig veld-, see-, water- en woestynkampe op provinsiale grondslag regoor Suid-Afrika en Namibië aan. Dan is daar boonop ’n magdom spankampe, plaaslike kommandokampe, oordkampe en Voortrekkertoere wat deurlopend aangebied word van die Caprivi tot Seepunt. Op Voortrekkerkampe word kultuur en avontuur in die natuur op ’n unieke wyse ervaar.

Deur die ontwikkeling van selfdoen-Vaardighede, waardegedrewe Antwoorde en praktiese Toepassing VAT Die Voortrekkers die toekoms met selfvertroue.

Selfdoenvaardighede word ontwikkel deur 92 laerskool- en 123 hoërskoolkentekens wat aangebied word in spanverband, spesiale geleenthede en kampe.

Met die Bybel as grondslag en aan die hand van die Voortrekkerkode dink Die Voortrekkers saam oor aktuele vraagstukke en ontwikkel positiewe waardegedrewe antwoorde.

Die Voortrekkers leer jeuglede om Bybelse waardes en selfdoenvaardighede in hulle konteks prakties toe te pas deur hulle gemeenskap positief te beïnvloed.

Diensbaarheid is die asem van Die Voortrekkers. Sonder ’n gesindheid van diensbaarheid is ’n gemeenskap se kultuurlewe dood. Om die rede is elke Voortrekkerbelofte ’n belofte van diensbaarheid. Die Voortrekkerkode word verwerklik deur diensbaarheid. In die eerste kode sê Voortrekkers ons dien die Here. Die tiende kode sê ons Voortrekkers leef diensgerig en diensvaardig. Die eerste en die tiende kode omsluit Die Voortrekkers se etos van moderne Afrikanerskap, positiewe Burgerskap en konsekwente Christenskap. Diensbaarheid behoort tot die wese van Voortrekkerwees. Die Voortrekkers bied ’n ruimte waar lede diensbaar kan wees aan die Here, ons land, ons kinders en ons gemeenskap.

Die Voortrekkers verstaan nie leierskap as posisies, range of titels nie. Elkeen wat verantwoordelikheid vir hom- of haarself en vir ander aanvaar, is in Die Voortrekkers ’n leier. Die Voortrekkers begelei jeuglede om hulle volle leierskappotensiaal te verwerklik deur ’n gesindheid van diensbaarheid.

Die Voortrekkers begelei ons jeuglede om verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle eie toekoms, maar ook medeverantwoordelikheid vir hulle gemeenskap en omgewing.

Die Voortrekkers het vier omvattende leierskapsontwikkelingsprogramme vir laerskool-, hoërskool-, naskoolse en volwasselede. Na suksesvolle voltooiing van elke fase word nasionale erkenning op laerskool gegee deur middel van die Voorslagtoekenning en op hoërskool deur die Presidentsverkennertoekenning in kulturele leierskap. Die Voortrekkers is ’n geakkrediteerde opleidingsinstelling wat verskeie SETA-geakkrediteerde kursusse, toerustingskursusse en persoonlike verrykingsgeleenthede vir naskoolse jongmense en volwasse lede aanbied.

Voortrekkers is voorposmense. As eietydse pioniers trap ons nuwe spore, dui nuwe koers aan – grensverskuiwend, saakmakend en rigtinggewend. Voortrekkers stagneer nie, maar streef na uitnemendheid in alle opsigte. Middelmatigheid en tweede beste is nie vir Die Voortrekkers ’n opsie nie. Met min sente en baie kreatiwiteit het Die Voortrekkers altyd ’n plan om ’n uitnemende geleentheid aan te bied. Die les uit ons verlede is: Prestasie skep toekoms.