Hoe om oor diensbare leierskap te gesels

Kategorie:

Leierskap

 

Graad of Groep:

Graad 4 tot 12

 

Beskrywing:

In 1934 het die destydse Hoofleier, dr. NJ van der Merwe, in die eerste HOU KOERS geskryf: Die drie belangrikste prioriteite vir Voortrekkers is om jong Afrikaners te ontwikkel as leiers, leiers en nogmaals leiers. Die prioriteit is bevestig toe die Kongres in 2013 bevestig het dat Die Voortrekkers se strewe steeds is: “Jong Afrikaners as uitnemende leiers”. Die Voortrekkers is ’n organisasie van leiers. Op elke vlak van Die Voortrekkers is daar leiers – spanleiers, kommandoleiers, oordleiers, gebiedsleiers en nasionale leiers.

Die Voortrekkers verstaan nie leierskap as ’n posisie of rang nie. In Die Voortrekkers is jy nie eers ’n leier wanneer jy op die leerlingraad dien of as hoofseun, hoofmeisie of kaptein van jou sportspan verkies word nie. Die Voortrekkers beskou elke jeuglid as ’n leier in eie reg en bied aan elkeen die geleentheid om tot sy volle potensiaal as leier te ontwikkel. Die Voortrekkers beskou leierskap as die aanvaarding van verantwoordelikheid en die uitlewing van roeping deur diensbaarheid.

In die eerste Voortrekkerkode staan: ’n Voortrekker glo in die Drie-enige God en dien Hom, en in die tiende kode dat ’n Voortrekker diensgerig en diensvaardig leef. Die eerste en die tiende kode omsluit ons  Afrikanerwees, Voortrekkerwees en positiewe burgerskap. Diensbaarheid behoort tot die wese van die Voortrekkerwees en om dié rede het die Hoofbestuur die wese uitgebrei om voorsiening te maak vir “geroep tot diens”.

Onderwerp:

Diensbare leierskap