Boodskap van die beskermheer

Ons is al diep in die nuwe jaar in en die momentum waarteen ons beweeg, neem geweldig toe. Dit bly ’n voorreg om ’n Voortrekker te wees en ons Skepper te kan bedank vir die voorreg dat daar nog ’n jaar tot ons lewens toegevoeg word.

Groot is die verwondering dan vir alles wat met ons aan die gebeur is. Mildelike reën het begin val, die politiek is besig om ’n wending in ’n positiewe rigting te neem en die ekonomie het begin stabiliseer. Op kulturele en sportgebied is ons ook besig om groot hoogtes te bereik en wil ek maar net vir Die Voortrekkers ook baie voorspoed toewens met die projekte wat hulle oor die land mee besig is. Dit is nie net ’n voorreg om op die volksakker te kan werk nie, maar word ook raakgesien en waardeer in die voorbeeld wat ons as Afrikaners in ons land stel.

Hierdie jaar is dan ook kongresjaar, ’n gebeurtenis wat ’n groot invloed op die strategiese rigting van ons beweging sal uitoefen. Ons bede is dat die Here vir ons leiding sal gee dat die regte leiers aangewys sal word om die hedendaagse uitdagings die hoof te bied. Ek wil net baie voorspoed toewens aan die Hoofleier, die Hoofbestuur, die kantoor en al die Gebiedsbesture vir die voorbereiding van hierdie kongres. Mag die uitkoms daarvan ook ’n positiewe faktor wees in die voortbestaan van die Afrikanervolk in Suider Afrika.

Die gees en gesindheid waarmee Die Voortrekkers hulle werk doen, KAN ons as Afrikaners pioniers bly en nuwe horisonne raaksien, KAN ons groot droom en KAN ons Koers Hou, daarom KAN ons dan ook nie met die hede tevrede wees nie en beur ons steeds vorentoe om uitdrukking te gee aan ons gees en toekomsgerigtheid wat wag.

Laat ons dan ons oë op die Here rig en met oorgawe selfstandig die toekoms ingaan.

Opregte Voortrekkergroete en mooi loop.

Deur: Nico Tromp