Voortrekkersaak is ’n gesinsaak

ME Rothmann (MER) was tydens die Carnegie-ondersoek in die dertigerjare verantwoordelik vir die hoofstukke wat gehandel het oor die rol van die huisgesin, moeder en dogter. Sy beskryf die boustene van ’n beskawing as volg:

 • Die gesin is die fondament van ’n beskawing. In die gesin ontwikkel ’n kind die mees basiese morele waardestelsel soos respek, liefde, integriteit, aanpasbaarheid en die neem van verantwoordelikheid vir mekaar.
 • Wanneer gesinne in verhouding tree met ander gesinne ontwikkel ’n gemeenskap. ’n Gesonde gemeenskapslewe word gekenmerk deur betrokkenheid by die kerk, skool en kultuur. Deur gemeenskapsbetrokkenheid ontwikkel ’n kind ’n begrip vir die verhouding van sy “klein samelewing” tot dié van ander samelewings. Die invloed van die onderwyser, predikant en kultuurleier op die kind word versterk of verswak deur die betrokkenheid van die gesin by die gemeenskapslewe.
 • Wanneer gemeenskappe met gemeenskappe in verhouding tree as gevolg van die deel van gemeenskaplike goedere, soos taal en tradisie, ontstaan ’n volk.
 • Waar volke met volke in verhouding tree, ontwikkel ’n beskawing.
 • Wanneer ’n beskawing verval, moet die rede en die oplossing gesoek word by die kernbousteen, naamlik die gesin.

 

Besige programme, werksdruk, ’n ekonomiese knyptang, werkende ouers, plaas gesinne onder groot druk. Vandag is daar ’n groterwordende behoefte aan gebalanseerde ruimtes waar ouers saam met hul kinders avontuur kan beleef binne ’n gebalanseerde en waardegedrewe ruimte.

Tydens die afgelope kongres het die Voortrekkers ’n gesinsbeleid goedgekeur. Met die beleid wil Die Voortrekkers ’n positiewe antwoord bied op die gesinskrisis van ons tyd.  Die Voortrekkers gee erkenning aan die veelvoud van gesinne in ons dag, van tradisionele gesinne, enkelouergesinne tot saamgestelde gesinne. Die Voortrekkers sonder nie een gesinstipe uit as die ideale gesin nie, maar wil eerder ruimte skep vir almal. Daar is plek vir pa en ma. Oupa en ouma. Boetie en sussie. Oom en tannie. En baie vriende wat kom saamkuier.  Die Voortrekkers wil met die beleid  aan vandag se jeuglede, wat  toekomstige ouers gaan wees,  leiding gee oor die kenmerke van ’n gesonde gesin, ongeag die gesinsamestelling. Gesonde gesinne is immers die hoeksteen van gesonde gemeenskappe en gesonde gemeenskappe die boustene van ’n gesonde land.

 

 1. Die Voortrekkers glo dat godsdiens en ’n lewe gegrondves op die Woord van God die fondament van die huisgesin is.
 2. Die Voortrekkers glo dat die huisgesin een van die vernaamste ankers in die behoud van ons kultuur, taal en tradisies is.
 3. Die Voortrekkers glo dat die gesinslewe die vernaamste terrein is waar die beginsels van diens en diensbaarheid uitgeleef kan word.
 4. Die Voortrekkers glo dat die huisgesin die ideale Voortrekkerspan is waar die ideale en doelstellings van die beweging elke dag nagestreef kan word.
 5. Die Voortrekkers glo dat die belangrikste en blywendste stene in die gebou van ’n mooi en kerngesonde karakter in die huisgesin gelê word.
 6. Die Voortrekkers glo dat liefde en onderlinge vertroue die bindende krag van die huisgesin is.
 7. Die Voortrekkers glo dat die huisgesin die vernaamste terrein is om aan mense te leer dat hulle nie alleen regte en voorregte het nie, maar veral ook pligte en verantwoordelikhede wat hul moet nakom teenoor mekaar, hul gemeenskap, hul land en teenoor hul Skepper.
 8. Die Voortrekkers glo dat ouers die stewige ankers vir hul kinders in die huisgesin is en dat hulle daarvoor geëer, gerespekteer en liefgehê moet word.
 9. Die Voortrekkers glo dat die huisgesin die kern van ’n gelukkige en betrokke gemeenskap is.
 10. Die Voortrekkers glo dat die huisgesin moet saam werk, saam speel, saam staan, saam lag, saam treur, saam streef, saam glo, saam dien en saam aanbid en dan ook saam moet Koers Hou!

Maak Voortrekkerwerk dus ’n gesinsaak!

Deur: Danie Langner